Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się w maju w grupie „Pszczółek”?

Tematy tygodniowe:  Polska moja ojczyzna
                                        Mieszkańcy łąki
                                        Różne pojazdy
                                        Mama i tata
                                        Dzień dziecka

Umiejętności dziecka:
-dba o porządek w otoczeniu

-wypowiada się na forum grupy

-stosuje się do poleceń nauczyciela

-zauważa różnice między wsią a miastem

-nazywa wybrane obiekty w mieście lub na wsi

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy

- kończy rozpoczęte zdanie

-słucha uważnie legendy i wypowiada się nt. jej treści

-układa puzzle, układanki

-gra w różne gry w zespołach

-sprząta po skończonej zabawie

-śpiewa poznana piosenkę

-zna i wymienia symbole narodowe Polski

-rysuje i nazywa figury geometryczne

-przelicza prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi

-zna kolory

-prawidłowo kreśli wzory

-słucha hymnu narodowego i przyjmuje właściwą postawę

-zna symbole narodowe : hymn, flagę, godło

-wymienia zwierzęta mieszkające na łące

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

-potrafi wykonać skoki obunóż

-przelicza kwiaty w zakresie  1-6

-prawidłowo wykonuje ćwiczenie w karcie pracy

-tworzy własne improwizacje taneczno-ruchowe z przyborem

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

- wycina i nakleja kropki

-słucha uważnie wiersza

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

-wymieni pojazdy lądowe, wodne i powietrzne

-jest skoncentrowane na wykonaniu zadania

-posługuje się pojęciami: na, pod, za, obok

-składa obrazek z części w całość

-chwyta piłkę oburącz, podrzuca, rzuca za głowy

-prawidłowo posługuje się nożyczkami

-wycina określone elementy

-używa zwrotów grzecznościowych

-kończy zdanie „co by było gdyby……

-klasyfikuje wg jednej cechy: miejsca poruszania się pojazdu

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom  

-naśladuje odgłosy pojazdów

-ocenia czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe

-samodzielnie i estetycznie  wykonuje pracę plastyczną

-szanuje i dba o książki

-wypowiada się nt.  zawodów rodziców

-wypowiada się nt.  swoich rodziców

-mówi wiersz z pamięci

-zauważa zmiany w przyrodzie

-posługuje się określeniami : z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy

-posługuje się pojęciem „tyle samo”

-potrafi rywalizować „Fair play”

-lepi z plasteliny na określony temat

-rysuje na dowolny temat

-zachowuje się właściwie podczas występów i w czasie dowolnym

-jest pomocne i koleżeńskie wobec innych

-poprawnie wykonuje ćwiczenie buzi i języka

-potrafi dokończyć zdanie „złoszczę się ….itp.

-zna zabawę „Karuzela”

-samodzielnie przebiera się w ubranie wyjściowe

-przelicza balony wg kolorów

Wiele pięknych kwiatów znamy, tulipanów, róż i bzów

My dla kochanych Rodziców mamy

Najpiękniejsze kwiaty słów

Słowo miłość za wasze troski

Słowo wdzięczność za wasz trud

Dar to skromny, ale szczerze wyśpiewamy z serc jak z nut.

 

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl