Przedszkole Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie

Zamierzenia

Czego uczymy się w maju w grupie Biedronek?

Moja miejscowość

Na majowej łące

Gdzie pracują rodzice
Kocham mamę i tatę

Umiejętności dzieci:

-rozpoznaje krajobraz miejski wiejski

- zna zabytki swojego miasta

-tworzy przeciwieństwa

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta żyjące łące

- zna nazwy polnych kwiatów

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-przelicza sylaby i koloruje odpowiednią ilość oczek

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-układa zamek z figur

-tworzy konstrukcje z klocków

-ilustruje treść wymyślonej bajki

-układa określony rytm

-śpiewa zbiorowo piosenkę

-kończy rymem rozpoczęte zdanie

-stosuje formy grzecznościowe

-wie, czym zajmują się jego rodzice

-rysuje swoją rodzinę

-wskazuje zbiory o większej i mniejszej liczebności

-rozpoznaje i nazywa dźwięki wysokie i niskie

-rysuje kredkami na określony temat

-wypowiada właściwe słowa: zdrobnienia lub zgrubienia

-odpowiada na pytania

-mówi o zauważonych zmianach w otoczeniu przyrodniczym

-posługuje się pojęciami: na, pod , za ,obok, przy, nisko, wysoko

-powtarza wiersz z pamięci

-dostosowuje ubiór do pogody 

-wykonuje określone ruchy i powtarza rymowankę 

-uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych, bierze udział w występach

 

© 2024 przedszkoleparafialne188.pl